• I want a potato.

  • Sep 13 at 10:14PM + 4
    1. nothingtodo--nowheretobe reblogged this from bibbitybobbitywho
    2. metastasise said: Plot twist: You are a potato.
    3. satisfactual posted this


    LLMNS